Trung tâm Nghiên cứu hệ thống năng lượng

Phó Giám đốc phụ trách:  ThS. Nguyễn Hoài Nam: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Điện thoại: 04.38361773; 091.5927292

Phó Giám đốc: KSC. Lê Tất Tú

Phó Giám đốc: Th.S. Nguyễn Thị Thu Hương

Cố vấn khoa học: PGS.TS. Bùi Huy Phùng
                            PGS.TS. Lê Xuân Quế

 

 I. Chức năng nhiệm vụ

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh tế vĩ mô và năng lượng; Nghiên cứu mối liên hệ giữa phát triển năng lượng với kinh tế - xã hội và môi trường trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế;
 • Nghiên cứu phương pháp luận về giá và mối tương quan về giá của các dạng năng lượng, xây dựng thuật toán, phần mềm tính toán giá năng lượng hợp lý và xác định ảnh hưởng của giá năng lượng đến phát triển hệ thống năng lượng và kinh tế quốc dân;
 • Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận, thuật toán và chương trình tính toán tối ưu phát triển hệ thống năng lượng, tính toán cân đối liên ngành năng lượng nhằm phát triển bền vững hệ thống năng lượng quốc gia;
 • Nghiên cứu an ninh năng lượng trong phát triển hệ thống năng lượng;
 • Triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất; Thực hiện tư vấn đầu tư xây dựng các công trình năng lượng, dịch vụ điều tra, khảo sát, thiết kế, lập quy hoạch phát triển năng lượng địa phương và toàn quốc.
II. Các phòng chuyên môn

1. Phòng Hệ thống năng lượng
+ Chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu tổng hợp các nguồn tài nguyên năng lượng, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường, nghiên cứu phương pháp và công cụ tính toán để xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững hệ thống năng lượng và an ninh năng lượng quốc gia.
+ Lãnh đạo phòng: Phó trưởng phòng: Th.S Trần Việt Hưng.
2. Phòng Phát triển dự án
+ Chức năng, nhiệm vụ: Phát triển các dự án, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năng lượng vào thực tiễn;Quản lý,tổ chức thực hiện các dự án ứng dụng triển khai của Trung tâm;Thực hiện các công việc quản lý kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Trung tâm.
+ Lãnh đạo phòng:Trưởng phòng: Th.S Nguyễn Thị Thu Hương.
3. Phòng An ninh năng lượng
+ Chức năng, nhiệm vụ: Xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh tế vĩ mô và năng lượng; Nghiên cứu mối liên hệ giữa phát triển năng lượng với kinh tế - xã hội và môi trường trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tê;Nghiên cứu phương pháp luận về giá và mối tương quan về giá của các dạng năng lượng hợp lý, xây dựng thuật toán, phần mềm tính toán giá năng lượng hợp lý và xác định ảnh hưởng của giá năng lượng đến phát triển hệ thống năng lượng và kinh tế quốc dân;Nghiên cứu an ninh năng lượng trong phát triển hệ thống năng lượng.
+ Lãnh đạo phòng: Trưởng phòng: TS Nguyễn Quang Ninh.
4. Phòng Công nghệ năng lượng tiên tiến
+ Chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến vè khai thác, chế biến, hệ thống truyền tải và mô hình hóa phục vụ giải bài toán quy hoạch phát triển hệ thống năng lượng;Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hợp lý, thân thiện với môi trường cung cấp và sử dụng năng lượng cho các hộ tiêu thụ quy mô vừa và nhỏ.

III. Lĩnh vực hoạt động

 • Nghiên cứu phương pháp luận và phần mềm tính toán phát triển hệ thống năng lượng và hệ thống điện có xét đến các yếu tố đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững;
 • Tư vấn lập và thẩm định quy hoạch phát triển năng lượng, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực huộc trung ương; quy hoạch phát triển điện lực chi tiết các quận huyện thị xã thành phố, khu công nghiệp, khu đô thị v.v…
 • Tư vấn đầu tư xây dựng và thẩm định các dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán các công trình đường dây và trạm biến áp, đấu nối các nguồn điện vào hệ thống điện quốc gia;
 • Tư vấn đầu tư lập phương án kinh doanh, tính toán giá điện và năng lượng;
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, Tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát thi công xây dựng, Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình đường dây và trạm điện.
 • Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường cho các dự án năng lượng và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

IV. Công trình khoa học 

E. Riva Sanseverino, N. N. Quang, M. L. Di Silvestre, J. M. Guerrero, L. Chendan “Optimal Power Flow in three-phase islanded microgrids with inverter interfaced units”, EPSR, Journal paper, Vol.123, June 2015, pp 48–56.

Eleonora Riva Sanseverino, Maria Luisa Di Silvestre, Romina Badalamenti, Ninh Quang Nguyen, Josep Maria Guerrero and Lexuan Meng  “Optimal Power Flow in Islanded Microgrids Using a Simple Distributed Algorithm,” Energies 2015, Vol. 8, pp. 11493-11514

Edelev A.V., Pyatkova N.I., Tchemezov A.V, Nguyen Hoai Nam, "Corrective software package to research long-term development of fuel and energy sector of Vietnam", International research and practice journal on software and systems" Vol.4, Issue 108, pp.211-216, ISSN 0236-235X, Russia 2015.

Van Binh Doan, Ngoan Thi Nghiem and Le Quyen Luu, "Power generation technology assessment with considerations on environmental factors A Vietnamese case study", Asia-Pacific Tech Monitor, Vol.32, Issue 2, pp.25-29, 2015.

Edelev А. V., Tchemezov А. V.; Doan Van Binh; Nguyen Hoai Nam, “Software package Corrective to research long-term development of the energy sector of Vietnam with regard to the requirements of energy security and environmental constraints, 16th Baikal International Triannual School-Seminar Methods of Optimization and Their Applications, Olkhon, 2014

Le Xuan Que, Nguyen Hoai Nam, Nguyen Hong Anh, Pham Huong Giang, Nguyen Lan Anh, “Waste: an important energy resource”, Vietnam Journal of Energy, Hanoi 2014, available online at: http://nangluongvietnam.vn/news/vn/khoa-hoc-va-cong-nghe/rac-thai-nguon-nang-luong-tai-tao-quan-trong.html

Alexei V. Edelev, Nguyen Hoai Nam, Doan Van Binh, “Sustainable Energy Development and Green Growth Strategy for Vietnam: a suitable pathway of power sector ensuring the national energy security”, International Conference on Sustainable Energy Development, Hanoi 2013.

Nguyen Quang Ninh, Nguyen Hoai Nam, Doan Van Binh, Nguyen Dinh Quang, Application of the power flow calculation method in the micro-grid with balanced & unbalanced three-phase, International Conference on Sustainable Energy Development, Hanoi 2013. 

Doan Van Binh (2012), Power demand forecast and some calculating results of power source, electrial grid and investment capital of Vietnam power development to 2020. International science conference on green energy and development's Proceedings, Natural Science and Technology Publishing House, ISBN: 978-604-913-094-6, Hanoi, PP: 61-65.

Doan Van Binh (2012), Năng lượng với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Hội thảo khoa học quốc tế về năng lượng và phát triển xanh, Hà Nội.

Đoàn Văn Bình, Nguyễn Hoài Nam, Đoàn Bình Dương, Vũ Minh Pháp, Đoàn Đình Phương (2012), Vietnam energy outlook to 2020 and energy R&D interests, Hội thảo khoa học VAST-GRA, 2012

Đoàn Văn Bình (2011), Hướng tới phát triển năng lượng bền vững, Tạp chí Cộng sản, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Thong-tin-ly-luan/2011/12279/Huong-toi-phat-trien-nang-luong-ben-vung.aspx.

Doan Van Binh, Ngo Tuan Kiet, Nguyen Binh Khanh, S.M. senderov, N.I. pyatkova (2011), Specific features of energy security in Vietnam, The Second international science conference on sustainable energy development's Proceedings, Natural Science and Technology Publishing House, ISBN: 978-604-913-040-3, Hanoi, PP: 33-42.

Doan Van Binh (2011), Research on building national indicators of evaluating sustainable energy development, The Second international science conference on sustainable energy development's Proceedings, Natural Science and Technology Publishing House, ISBN: 978-604-913-040-3, Hanoi, PP: 43-48.

Doan van Binh, Timothy Edward McGrath, Nam Hoai Nguyen (2011), Developing benefit sharing for hydropower project development in Vietnam, The Second international science conference on sustainable energy development's Proceedings, Natural Science and Technology Publishing House, ISBN: 978-604-913-040-3, Hanoi, PP: 72-77.

Đoàn Văn Bình (2010), Một số kết quả và định hướng ứng dụng khoa học công nghệ năng lượng phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, Hội nghị ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên. Lamdong. 

Ngô Tuấn Kiệt, Hoàng Hồng Việt, Nguyễn Đình Quang, Đỗ Bình Yên, Đoàn Văn Bình, Trần Khắc Tuyến (2010), Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện Khoa học năng lượng, Hội nghị khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ISBN:978-604-913-013-7, Hà Nội, Tr. 289-299.

Đoàn Văn Bình, Ngô Tuấn Kiệt, Bùi Huy Phùng (2010), Hiện trạng và triển vọng năng lượng Việt Nam đến năm 2030, Hội nghị khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ISBN:978-604-913-013-7, Hà Nội, Tr. 329-334.

Đoàn Văn Bình (2010). "Dự báo nhu cầu điện năng trung hạn của Việt Nam sử dụng mạng nơ ron nhân tạo". Hội nghị khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ISBN:978-604-913-013-7, Hà Nội, Tr. 335-339

Đoàn Văn Bình, Nguyễn Hoài Nam, Nghiêm Thị Ngoan: "Chi phí sản xuất điện sử dụng năng lượng tái tạo tại Việt Nam". Diễn đàn kinh tế Việt – Pháp chủ đề Năng lượng và phát triển bền vững. Năm 2009.

Doan Van Binh (2009). "Long term energy outlook in Vietnam up to 2030". The second VAST-ISTK Workshop on Scientific cooperation, Hanoi.

Doan Van Binh (2008). "Introduction on artificial intelligence and its application in Electricity power system". Conference on sustainable energy development – SED-2008 's Proceedings, Natural Science and Technology Publishing House, Hanoi, 2008, PP: 72-81.

Doan Van Binh, Nguyen Thi Thu Huong (2008). "Analysis relationship between economic factors and electric consumption of Viet Nam in 1995-2005 period by linear regression models". Conference on sustainable energy development – SED-2008 's Proceedings, Natural Science and Technology Publishing House, Hanoi, 2008, PP: 58-63.

Doan Van Binh (2008). "Economatric and artificial neural network models in forecasting electricity consumption". Conference on sustainable energy development – SED-2008 's Proceedings, Natural Science and Technology Publishing House, Hanoi, 2008, PP: 131-143.

Doan Van Binh (2008). Development of renewable energy under a policy, market and technology perspective. The first international science conference on sustainable energy development, Hanoi, pp.269-273.

Vu Van Thong, Doan Van Binh, Johan Driesen (2008). Support mechanisms for renewable energy in EU. The first international science conference on sustainable energy development, Hanoi, pp.295-300.

Đoàn Văn Bình (2008). Các phương pháp dự báo nhu cầu điện trong nghiên cứu chính sách phát triển ngành năng lượng. Tạp chí Quản lý kinh tế, số 19, ISSN 1859-039X, Hà Nội, Tr: 23-33.

Đoàn Văn Bình (2006). "Tổng quan và xu thế phát triển hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 – 2030". Viện Khoa học năng lượng, Hà Nội.

Đoàn Văn Bình, Nguyễn Đức Minh (2005). "Nghiên cứu lai ghép giải thuật di truyền trong mô hình dự báo sử dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo". Viện Khoa học năng lượng, Hà Nội.

Doan Van Binh (2005), Issues to improve the effect of the electricity distribution network of the electricity system in Vietnam, 23rd Conference of ASEAN federation of engineering organizations, Vientiane-Laos.

Đoàn Văn Bình, Nguyễn Thanh Thuỷ, Đàm Xuân Hiệp (2003). Giới thiệu các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong hệ thống điện. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học công nghệ điện lực Việt Nam – 2003. Nxb Lao động – xã hội.

V.B.Doan, T.M Dao, D.T.Nguyen (2002). " Electric Power Demand Forecast Using the Neuron Network and Genetic Algorithm", ECNEA-2002 Proceedings, ISBN 5-93908-107-0, Russia, 2002, pp. 387-390.

Đàm Xuân Hiệp, Nguyễn Diệu Thư, Đoàn Văn Bình (2001). Phương pháp mạng neuron trong bài toán dự báo nhu cầu điện năng. Tuyển tập công trình khoa học, Hội nghị Khoa học lần thứ 19 trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hanoi

V. Các hợp đồng ứng dụng triển khai

TT

Bên A: Tên đơn vị, tên người đại diện, địa chỉ

Bên B: Tên đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện

Mục tiêu và nội dung chính, địa điểm triển khai

Thời gian thực hiện HĐ

Bắt đầu

Kết thúc

 

Các HĐ kết thúc năm 2012

1

Sở Công Thương Bắc Giang

Ông Trần văn Lộc

Số 45B đường  Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

Hợp đồng tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực thành phố Bắc Giang giai đoạn 2010- 2015, có xét đến 2020

02/11/2011

 

12/7/2012

2

Ban quản lý dự án quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hòa Bình

Ông Vũ Mai Hồ

Số 79, đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa  Bình, tỉnh Hòa  Bình.

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

Lập đề cương và dự toán Quy hoạch phát triển lưới điện các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020"

18/04/2011

 

2012

3

Trung tâm Phát triển Thị trường Điện lực và Đào tạo

Ông Trịnh Quóc Vũ

11D, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

Thẩm định Quy định phương pháp tính giá phân phối điện, giá bán lẻ điện; trình tự lập, thẩm định và ban hành giá phân phối điện trong Tổng Công ty Điện lực Hà Nội

15/12/2011

 

26/4/2012

4

Trung tâm Phát triển Thị trường Điện lực và Đào tạo

Ông Trịnh Quóc Vũ

11D, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

Thẩm định Quy định phương pháp tính giá phân phối điện trong Tổng Công ty Điện lực được nghiệm thu đánh giá tốt

miền Trung

 

15/12/2011

 

26/4/2012

5

Trung tâm Phát triển Thị trường Điện lực và Đào tạo

Ông Trịnh Quóc Vũ

11D, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

Thẩm định Quy định phương pháp tính giá phân phối điện và giá bán lẻ điện; trình tự lập, thẩm định và ban hành giá phân phối điện của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

7/12/2011

 

2012

6

Trung tâm Phát triển Thị trường Điện lực và Đào tạo

Ông Trịnh Quóc Vũ

11D, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

Thẩm định Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ và hợp đồng mẫu dịch vụ và phụ trợ

7/12/2011

 

2012

7

Trung tâm Phát triển Thị trường Điện lực và Đào tạo

Ông Trịnh Quóc Vũ

11D, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

Hợp đồng tư vấn lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện

19/08/2011

2012

8

Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang

Ông Hoàng Quốc Bình

Số 302, đường  Tân Trào, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐTV lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến 2020

 

25/04/2011

 

2012

9

Sở Công Thương Hà Nội

Ông Lưu Tiến Long

Số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT về việc lập Quy hoạch phát triển điện lực huyện Sóc Sơn giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020

25/10/2010

30/10/2012

10

Sở Công Thương Hà Nội

Ông Lưu Tiến Long

Số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT về việc lập Quy hoạch phát triển điện lực thị xã Sơn Tây giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020

25/10/2010

30/10/2012

11

Sở Công Thương Hà Nội

Ông Lưu Tiến Long

Số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT về việc lập Quy hoạch phát triển điện lực quận Cầu Giấy giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020

25/10/2010

30/10/2012

12

Sở Công Thương Hà Nội

Ông Lưu Tiến Long

Số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT về việc lập Quy hoạch phát triển điện lực quận Tây Hồ giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020

25/10/2010

30/10/2012

13

Sở Công Thương Hà Nội

Ông Lưu Tiến Long

Số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT về việc lập Quy hoạch phát triển điện lực quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020

25/10/2010

30/10/2012

 

 

14

Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang

Ông Hoàng Quốc Bình

Số 302, đường  Tân Trào, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

lập Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lâm Bình giai đoạn 2012- 2015, định hướng đến năm 2020

31/08/2012

 

 

15

Ban QLDA Lưới điện – Tông Công ty Điện lực miền Bắc

Ông Vũ Anh Phương

Số 3 An Dương Tây Hồ - Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

Khảo sát giai đoạn lập dự án đầu tư, Dự án năng lượng nông thôn II - tài trợ bổ sung - đợt 4 - tỉnh Hòa Bình

25/07/2012

 

 

16

Ban quản lý dự án quy hoạch PTĐL tỉnh Hòa Bình, SCT Hòa Bình

Ông Vũ Mai Hồ

Số 79, đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa  Bình, tỉnh Hòa  Bình.

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐTV lập Quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020

27/12/2011

 

 

17

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

Ông Nguyễn Huy Cương

Số 70, đường Nguyễn Thị Minh Khai, tp Vinh, tỉnh Nghệ An

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐ tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thành, thị bao gồm: Cửa Lò; Nghi Lộc; Diễn Châu; Quỳnh Lưu; Yên Thành

11/11/2011

 

 

18

Sở Công Thương Hà Nội

Ông Lưu Tiến Long

Số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Liên danh DECO-IES

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT v/v lập dự án Quy hoạch phát triển điện lực quận Hoàng Mai giai đoạn 2011- 2015 có xét đến 2020

20/6/2011

 

 

19

Sở Công Thương Hà Nội

Ông Lưu Tiến Long

Số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Liên danh DECO-IES

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT v/v lập dự án Quy hoạch phát triển điện lực huyện Phú Xuyên giai đoạn 2011- 2015 có xét đến 2020

 

20/6/2011

 

 

20

Sở Công Thương Hà Nội

Ông Lưu Tiến Long

Số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Liên danh DECO-IES

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT v/v lập dự án Quy hoạch phát triển điện lực huyện Chương Mỹ giai đoạn 2011- 2015 có xét đến 2020

 

20/6/2011

 

 

21

Sở Công Thương Hà Nội

Ông Lưu Tiến Long

Số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT v/v lập dự án Quy hoạch phát triển điện lực quận Hà Đông giai đoạn 2011- 2015 có xét đến 2020

 

20/6/2011

 

 

22

Sở Công Thương Hà Nội

Ông Lưu Tiến Long

Số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT v/v lập dự án Quy hoạch phát triển điện lực huyện Thanh Xuân giai đoạn 2011- 2015 có xét đến 2020

 

20/6/2011

 

 

23

Sở Công Thương Hà Nội

Ông Lưu Tiến Long

Số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT v/v lập dự án Quy hoạch phát triển điện lực huyện Thường Tín giai đoạn 2011- 2015 có xét đến 2020

 

20/6/2011

 

 

24

Sở Công Thương Hà Nội

Ông Lưu Tiến Long

Số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT v/v lập dự án Quy hoạch phát triển điện lực huyện Mỹ Đức giai đoạn 2011- 2015 có xét đến 2020

 

20/6/2011

 

 

25

Sở Công Thương Hà Nội

Ông Lưu Tiến Long

Số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT v/v lập dự án Quy hoạch phát triển điện lực huyện Thanh Trì giai đoạn 2011- 2015 có xét đến 2020

 

20/6/2011

 

 

26

Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Ông Đinh Văn Nhân

Lô 60+61 Khu ĐTM Văn Phú, P.Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

Lập Phương án đấu nối nhà máy thủy điện Lông Tạo

 

4/05/2011

 

 

27

Sở Công Thương Bắc Ninh

Ông Nguyễn Văn Hải

Số 7 Lý Thái Tổ, tp Bắc Ninh

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT về việc lập Quy hoạch phát triển điện lực huyện Gia Bình, giai đoạn 2011- 2015, có xét đến 2020

15/4/2011

 

 

28

Sở Công Thương Bắc Ninh

Ông Nguyễn Văn Hải

Số 7 Lý Thái Tổ, tp Bắc Ninh

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT về việc lập Quy hoạch phát triển điện lực huyện Thuận Thành, giai đoạn 2011- 2015, có xét đến 2020

15/4/2011

 

 

29

Sở Công Thương Bắc Ninh

Ông Nguyễn Văn Hải

Số 7 Lý Thái Tổ, tp Bắc Ninh

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT về việc lập Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Bắc Ninh, giai đoạn 2011- 2015, có xét đến 2020

15/4/2011

 

 

30

Sở Công Thương Bắc Ninh

Ông Nguyễn Văn Hải

Số 7 Lý Thái Tổ, tp Bắc Ninh

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT về việc lập Quy hoạch phát triển điện lực huyện Tiên Du, giai đoạn 2011- 2015, có xét đến 2020

15/4/2011

 

 

31

Sở Công Thương Bắc Ninh

Ông Nguyễn Văn Hải

Số 7 Lý Thái Tổ, tp Bắc Ninh

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT về việc lập Quy hoạch phát triển điện lực huyện Quế Võ, giai đoạn 2011- 2015, có xét đến 2020

 

15/4/2011

 

 

32

Sở Công Thương Bắc Ninh

Ông Nguyễn Văn Hải

Số 7 Lý Thái Tổ, tp Bắc Ninh

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT về việc lập Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lương Tài, giai đoạn 2011- 2015, có xét đến 2020

 

15/4/2011

 

 

33

Sở Công Thương Bắc Ninh

Ông Nguyễn Văn Hải

Số 7 Lý Thái Tổ, tp Bắc Ninh

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT về việc lập Quy hoạch phát triển điện lực huyện Yên Phong, giai đoạn 2011- 2015, có xét đến 2020

15/4/2011

 

 

34

Sở Công Thương Bắc Ninh

Ông Nguyễn Văn Hải

Số 7 Lý Thái Tổ, tp Bắc Ninh

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

HĐKT về việc lập Quy hoạch phát triển điện lực thị xã Từ Sơn, giai đoạn 2011- 2015, có xét đến 2020

 

15/4/2011

 

 

35

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế (ICT)

Ông Đoàn Anh Tuấn

Lô 2-9A khu Cn quận Hoàng  Mai, Hà Nội

Viện Khoa học năng lượng

Ông Đoàn Văn Bình

 

Lập phương án đấu nối nhà máy thủy điện Vĩnh Hà

 

12/11/2010