Lãnh đạo quản lý

Viện trưởng

    Vien truong TS. Doan Van Binh

NCVC, TS. Đoàn Văn Bình
ĐT: 0913564741
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Viện Khoa học năng lượng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Viện trưởng được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quy định; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện Hàn lâm về toàn bộ hoạt động của Viện Khoa học năng lượng; trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chiến lược và quy hoạch phát triển; các chương trình, dự án, đề án quan trọng của Viện; kế hoạch - tài chính; hợp tác quốc tế; trang thông tin điện tử ies.vn và công tác kiểm tra.

Phó Viện trưởng

Pho VT CVC.Hoang Hong Viet

CVC. Hoàng Hồng Việt
ĐT: 0912493239
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Giúp Viện trưởng quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, thi đua - khen thưởng; hành chính, quản trị, quản lý tài sản, quốc phòng, an ninh, phòng cháy chữa cháy; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.