Lịch sử phát triển

Viện Khoa học năng lượng trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có lịch sử phát triển hơn 40 năm:

  • 1971: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay đổi tên là Bộ Khoa học và Công nghệ) thành lập Tổ Năng lượng trực thuộc Ủy ban theo Quyết định số 146-KHKT/QĐ  ngày 12 tháng 7 năm 1971.
  • 1975: Tổ Năng lượng được biên chế thuộc Viện Khoa học Việt Nam. (Viện Khoa học Việt Nam nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập ngày 20 tháng 5 năm 1975 theo Nghị định 118/CP số của Chính phủ.)
  • 1978: Tổ Năng lượng được đổi tên thành Phòng Năng lượng trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam.
  • 1987: Phòng Năng lượng phát triển thành Trung tâm Nghiên cứu khoa học kỹ thuật Năng lượng thuộc Viện Khoa học Việt Nam (năm 1993 Viện Khoa học Việt Nam được đổi tên thành Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia).
  • Năm 1994: Trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật Năng lượng tách thành 3 tập thể khoa học, trong đó: Tập thể Khoa học năng lượng và Tập thể Khoa học hệ thống năng lượng trực thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia và tập thể khoa học Phân viện Công nghệ năng lượng thuộc Viện Khoa học vật liệu trực trực thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (năm 1993, Viện Khoa học Việt Nam được đổi tên thành Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia theo Nghị định số 24/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ).
  • Năm 2004: Trung tâm Nghiên cứu năng lượng trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập trên cơ sở 3 tập thể khoa học (năm 2004, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia được đổi tên thành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Nghị định số 27/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ).
  • Năm 2006: Trung tâm Nghiên cứu năng lượng được nâng cấp thành Viện Khoa học năng lượng (viện nghiên cứu cấp cơ sở) trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  • Năm 2008: Viện Khoa học năng lượng là viện nghiên cứu cấp quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12/5/2008 của Chính phủ
  • Năm 2013: Viện Khoa học năng lượng là viện nghiên cứu cấp quốc gia trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Nghị định số 108/2012/NĐ-CP ngày 25/12/2012 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 19/2/2013)