Hướng dẫn báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014, kế hoạch 2015 và đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2015-2016

Ngày 12/3/2014, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có công văn hướng dẫn làm sơ kết 6 tháng đầu năm 2014, xây dựng kế hoạch 2015 và hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp. (Công văn số 372/VHL-KHTC ngày 12/3/2014).

Để triển khai thực hiện việc sơ kết 6 tháng đầu năm 2014, xây dựng kế hoạch 2015 và hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp, Viện Khoa học năng lượng hướng dẫn các đơn vị như sau:

1. Hướng dẫn báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 và xây dựng kế hoạch 2015

Các đơn vị đánh giá từng nội dung hoạt động KH&CN của đơn vị đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2014, dự kiến cả năm 2014, kết quả nổi bật đã đạt được và báo cáo theo hướng dẫn tại phụ lục 1 kèm theo CV số 372/VHL-KHTC ngày 12/3/2014.

Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch 2014 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ KHCN chủ yếu cho giai đoạn 5 năm tới, các đơn vị lựa chọn xác định yêu cầu và dự kiến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2015 cho đơn vị mình.

2. Hướng dẫn làm đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp (Nhiệm vụ KHCN Cấp Nhà nước, nhiệm vụ KHCN ủy quyền cho VAST thực hiện, nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm) tại phụ lục 2 kèm theo kèm theo CV số 372/VHL-KHTC ngày 12/3/2014.

Thời hạn gửi báo cáo:

1. Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch 2015 được gửi cho Viện Khoa học năng lượng trước ngày 24/4/2014 để kịp tổng hợp trình Viện Hàn lâm KHCNVN.

2. Đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2015-2016 được gửi cho Viện Khoa học năng lượng trước ngày 10/4/2014 để kịp xem xét, lựa chọn, tổng hợp trình Viện Hàn lâm KHCNVN.

Hình thức, báo cáo, hồ sơ và các quy trình dự án, nhiệm vụ cần thực hiện theo mẫu của Viện Hàn lâm KHCNVN đã ban hành và được gửi về Viện Khoa học năng lượng – Phòng QLTH (đ/c Thu Dung) đúng thời hạn như trên.

File điện tử báo cáo sơ kết, các phụ lục và các đề xuất nhiệm vụ các cấp gửi về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Viện Khoa học năng lượng thông báo cho các đơn vị biết và thực hiện./.