Thông báo: Nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương

Theo Quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch).

Căn cứ Công văn số 522/VHL-VP ngày 28/3/2014 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương.

Viện Khoa học năng lượng thông báo cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan được nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương vào Thứ Tư ngày 09/4/2014.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thông báo cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị biết để thực hiện./.