Kết quả nghiệm thu đề tài "Thiết kế bộ biến đổi đa tầng điện áp cải thiện chất lượng điện, nâng cao độ tin cậy và giảm khối lượng của hệ thống tuabin gió công suất lớn"

1.Tên đề tài:Thiết kế bộ biến đổi đa tầng điện áp cải thiện chất lượng điện, nâng cao độ tin cậy và giảm khối lượng của hệ thống tuabin gió công suất lớn.
Mã số: VAST.ĐLT.08/15-16 Hạng đề tài: Hạng A
2. Chương trình: Hỗ trợ cán bộ khoa học trẻ của Viện Hàn lâm KHCNVN
3. Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Năng lượng
4. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Bách
5. Thời gian thực hiện: 24 tháng (01/2015-12/2016)
6. Kinh phí: 500.000.000 đồng
7. Mục tiêu đề tài: Phân tích, tính toán, thiết kế, mô phỏng hệ thống điện tử công suất năm mức trong hệ thống điện gió công suất lớn.
8. Các kết quả chính của đề tài:
- Về khoa học:Thiết kế được sơ đồ điện tử công suất năm mức AC/AC, thiết kế được sơ đồ mạch điều khiển, mô phỏng được hệ thống điện gió tổng thể, tính toán được độ tin cậy của hệ thống điện tử công suất.
- Về ứng dụng: Ứng dụng cho các hệ thống điện gió tốc độ thay đổi, đặc biệt thích hợp với hệ thống công suất lớn.
9. Những đóng góp mới của đề tài: thay thế hệ thống điện tử công suất hai mức thông thường bằng hệ thống điện tử công suất năm mức.
10. Sản phẩm cụ thể giao nộp:
- Các bài báo đã công bố:
+Nguyen Ngoc Bach, Pham Thi Thuy Linh, POWER FACTOR CORRECTION MULTILEVEL RECTIFIERS: SIMULATION AND EXPERIMENTATION,International Conference on science and technology, 2016, Ha Noi, Viet Nam
+ Nguyen Ngoc Bach, Pham Thi Thuy Linh, Reliability calculation method of the mono-phase multilevel rectifiers, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, 2016.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê):
+ Đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích “Bộ biến đổi công suất năm mức trong hệ thống điện gió tốc độ thay đổi” đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 73775/QĐ-SHTT ngày 15/11/2016.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): bản báo cáo, sơ đồ thiết kế, Viện Khoa học năng lượng.