Dự án đầu tư chiều sâu tăng cường trang thiết bị khoa học

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ KHOA HỌC

1. Tên dự án: “Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu khoa học công nghệ năng lượng”.
2. Chủ đâu tư: Viện khoa học năng lượng
3. Chủ trì dự án: TS. Ngô Tuấn Kiệt
4. Tổng mức đầu tư: 6.000.000.000 VND (Sáu tỷ đồng)
Trong đó:
- Thiết bị: 5.970.000.000 VND
- Chi phí quản lý: 30.000.000 VND
5. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước
6. Thời gian thực hiện: 2 năm 2010-2011
7. Nội dung đầu tư: Mua sắm, lắp đặt thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học công nghệ năng lượng (Danh mục thiết bị kèm theo).
8. Hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý
9. Phương thức tổ chức thực hiện dự án: Đấu thầu theo Luật Đấu thầu.