Thông báo về việc đăng ký tham gia thực hiện “Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ cao năm 2014”

Ngày 08/04/2013, Bộ Công Thương có Công văn số 3022/BCT-KHCN thông báo về việc xây dựng đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án thực hiện “Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ cao” theo kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2014.

Theo đó, các đề án, dự án tham gia Chương trình nhằm thực hiện các nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp; Nâng cao hiệu quả và phát triển một số dịch vụ ứng dụng công nghệ cao; Phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao. Trong đó, phạm vi các ngành công nghiệp ưu tiên lựa chọn được nêu tại Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án bao gồm:

Công văn đăng ký của tổ chức, cá nhân gửi Bộ Công Thương và bảng tổng hợp kèm theo (Mẫu 1)

Phiếu đăng ký đề xuất đề án, dự án ứng dụng công nghệ cao trogn công nghiệp hoặc phát triển dịch vụ ứng dụng công nghệ cao (Mẫu 2)

Phiếu đăng ký đề xuất nhiệm vụ, dự án để hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao (Mẫu 3)

Hồ sơ đăng ký gửi về: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 27 tháng 04 năm 2013.

Các file mềm gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ:

Ông Lê Việt Cường – Vụ Khoa học và Công nghệ

Điện thoại: (04) 2220 2312.

Chi tiết Công văn xem tại đây

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương