STT Số hiệu Trích dẫn nội dung Ngày ban hành Loại văn bản
1
Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện…
27-05-2014
2
Phê duyệt kế hoạch tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt…
31-03-2014
3
Công văn số: 511/VHL-ƯDTKCN ngày 12/4/2013 về việc xây dựng đề xuất nhiệm…
15-04-2013
4
Công văn số: 510/VHL-TCCB ngày 12/4/2013 về việc báo cáo kết quả chuyến…
15-04-2013
5
Công văn số: 309/VHL-KHTC ngày 26/3/2013 về việc hướng dẫn làm đề xuất…
03-04-2013
6
CV 162/KHCNVN-KHTC của VAST về việc hướng dẫn làm đề xuất đề tài…
20-02-2013